Oferta_ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

Motto Sp. z o.o. proponuje pełną obsługę nieruchomości poprzez powierzenie zarządu nieruchomością wspólną lub zlecenie administrowania.


Poniżej prezentujemy katalog czynności standardowej usługi zarządzania nieruchomościami dla wspólnot mieszkaniowych.

PRZEJĘCIE NIERUCHOMOŚCI W ZARZĄDZANIE:

 • dopełnienie czynności związanych ze sformalizowaniem nowopowstałej wspólnoty mieszkaniowej, tj. wystąpienie o nadanie numeru identyfikacji REGON oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP, złożenie do urzędu skarbowego stosownych deklaracji, założenie rachunku bankowego dla Wspólnoty Mieszkaniowej, przygotowanie pierwszych podstawowych uchwał i organizacja zebrania wspólnoty,
 • protokolarne przejęcie gruntu, budynku, budowli i urządzeń z określeniem ich stanu technicznego,
 • protokolarne przejęcie dokumentacji nieruchomości,
 • założenie karty charakterystyki nieruchomości,
 • weryfikację stanu prawnego i faktycznego nieruchomości,
 • prowadzenie i aktualizowanie ewidencji lokali i ich właścicieli oraz przypadających im udziałów w nieruchomości wspólnej,
 • zawiadomienie użytkowników, kontrahentów, instytucji o zmianie zarządcy, 
 • pozyskiwanie dostawców towarów i usługodawców, negocjowanie i zawieranie umów na dostawę energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu, wody i odprowadzenie ścieków,
 • składanie stosownych deklaracji za wywóz odpadów komunalnych,
 • pozyskiwanie dostawców towarów i usługodawców, negocjowanie i zawieranie umów zapewniających obsługę nieruchomości oraz stała kontrola nad realizacją warunków zawartych umów,
 • zapewnienie nieprzerwalności dostaw towarów i usług do nieruchomości,
 • opracowanie regulaminów porządkowych oraz regulaminów rozliczania opłat indywidualnych właścicieli lokali. 

 

OBSŁUGA KLIENTA :

 • obsługa administracyjna właścicieli w biurze obsługi klienta oraz za pośrednictwem platformy komunikacyjnej na odległość,
 • prowadzenie systemu zgłaszania awarii po godzinach pracy biura obsługi,
 • stała współpraca z zarządami wspólnot,
 • przechowywanie dokumentacji prawnej, administracyjnej, eksploatacyjnej,
 • ubezpieczenie nieruchomości od ryzyk,
 • przygotowanie, zwoływanie i obsługa zebrań właścicieli,
 • wykonywanie podjętych przez wspólnotę uchwał,
 • nadzór nad realizacją umów przez dostawców i usługodawców,
 • nadzór nad realizacją dodatkowych prac zleconych przez właścicieli,
 • reprezentacja wspólnoty na zewnątrz,
 • reprezentacja wspólnoty w stosunkach pomiędzy właścicielami,
 • reprezentacja wspólnoty przed organami administracji państwowej i samorządowej,
 • reprezentowanie Wspólnoty przed sądami w sprawach związanych z zarządem nieruchomością wspólną, na podstawie odrębnego pełnomocnictwa, w szczególności dochodzenia na drodze postępowania egzekucyjnego należnych od właścicieli lokali zaliczek na utrzymanie nieruchomości wspólnej,
 • doradztwo w zakresie przepisów prawa związanych z zarządzaniem nieruchomościami i funkcjonowaniem wspólnoty mieszkaniowej. 

 

OBSŁUGA FINANSOWO-EKONOMICZNA:

 • prowadzenie odrębnej dla każdej nieruchomości ewidencji pozaksięgowej kosztów i przychodów wspólnoty mieszkaniowej,
 • opracowywanie operacyjnych rocznych planów gospodarczych oraz wieloletnich planów rozwojowych nieruchomości,
 • wykonywanie naliczeń opłat zgodnie z przyjętym uchwałami,
 • bieżący monitoring oraz analiza kosztów i przychodów,
 • poszukiwanie możliwości obniżania kosztów i pozyskiwania pożytków dla wspólnoty oraz zawieranie i kontrolowanie realizacji umów z tym związanych,
 • rozliczanie planów finansowych związanych z zarządem nieruchomością wspólną oraz zaliczek wnoszonych na pokrycie tych kosztów,
 • wyznaczanie i pobieranie oraz rozliczanie, w imieniu właścicieli lokali, opłat na pokrycie kosztów związanych z użytkowaniem lokali z tyt. zużycia wody i odprowadzania ścieków, centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej,
 • naliczanie i regulowanie w imieniu właścicieli lokali opłat za wywóz odpadów komunalnych,
 • dokonywanie rozliczeń z kontrahentami poprzez rachunek bankowy,
 • stała kontrola płatności należności oraz windykacja przedsądowa należności, przygotowywanie dokumentacji do celów postępowania sądowego,
 • opracowywanie sprawozdań finansowych,
 • wydawanie zaświadczeń właścicielom lokali,
 • udzielanie właścicielom lokali informacji w sprawach z zakresu zarządu nieruchomością wspólną oraz o rozliczeniach dotyczących ich lokali,
 • analiza i doradztwo w zakresie wykorzystania potencjału nieruchomości.

 

OBSŁUGA TECHNICZNA:

 • zapewnienie bezpieczeństwa eksploatacji zgodnie z przepisami prawa,
 • opracowanie procedur awaryjnych i procedur zabepiczenia technicznego,
 • prowadzenie książki obiektu budowlanego zgodnie z przepisami prawa, odtwarzanie, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji technicznej budynku, instalacji i urządzeń,
 • bieżąca kontrola stanu technicznego budynku oraz sprawnego funkcjonowania urządzeń i instalacji,
 • zapewnienie i kontrola bieżącej obsługi technicznej budynku, instalacji i urządzeń,
 • zapewnienie i kontrola służb do obsługi technicznej po godzinach pracy biura obsługi klienta oraz w dni wolne od pracy,
 • prowadzenie ewidencji usterek i awarii,
 • planowanie i organizowanie przeglądów technicznych budynku i instalacji wymaganych przepisami prawa oraz przeglądów urządzeń technicznych zgodnie z dokumentacją serwisową i gwarancyjną,
 • planowanie, organizowanie, przeprowadzanie oraz kontrola wykonania bieżących napraw i konserwacji, remontów, modernizacji budynku, instalacji i urządzeń oraz obiektów małej architektury, odbiór prac i ich rozliczanie,
 • inicjowanie remontów i modernizacji,
 • egzekwowanie uprawnień właścicieli z tytułu rękojmi i gwarancji nieruchomości wspólnej,
 • inicjowanie wprowadzania uzasadnionych udogodnień,
 • zarządzanie dostępem do obiektu.
newsletter