Oferta_ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI KOMERCYJNYMI

Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi, niezależnie od pełnionych przez nie funkcji, jest nastawione na zabezpieczenie ulokowanego w nieruchomości kapitału oraz osiągnięcie zaplanowanej rentowności. Niezbędne jest optymalizowanie warunków funkcjonowania i rozwój nieruchomości.

 

Poniżej przedstawiamy katalog standardowych czynności zarządzania nieruchomościami komercyjnymi.

 

 ZARZĄDZANIE NAJMEM:

 • komercjalizacja wolnych powierzchni,
 • restrukturyzacja dotchczasowych umów najmu,
 • utrzymywanie stałego kontaktu i budowanie dobrych relacji z najemcami,
 • realizacja potrzeb najemców zgodnie z zawartymi umowami najmu,
 • monitorowanie i egzekwowanie wypełniania warunków umowy najmu przez najemcę,
 • rozliczanie najemcy i odbiór lokalu po zakończeniu trwania umowy.

 

OBSŁUGA  AMINISTRACYJNA:
 • prowadzenie rejestru dla nieruchomości: zestawienie powierzchni, warunków najmu,
 • opracowywanie procedur funkcjonowania nieruchomości i regulaminów,
 • zapewnienie nieprzerwalności dostaw towarów i usług dla nieruchomości oraz nadzór nad realizacją zawartych umów,
 • bieżące monitorowanie funkcjonowania nieruchomości,
 • regulowanie zobowiązań wobec dostawców mediów,
 • ubezpieczenie nieruchomości od ryzyk,
 • reprezentowanie właściciela w ramach udzielonego umocowania.

  

OBSŁUGA EKONOMICZNO-FINANSOWA:
 • opracowywanie budżetu operacyjnego oraz wieloletniego planu rozwojowego nieruchomości,
 • racjonalizowanie kosztów eksploatacji i szukanie możliwości maksymalizowania dochodów czynszowych,
 • comiesięczne pobieranie czynszu i opłat eksploatacyjnych,
 • rozliczanie opłat eksploatacyjnych wg. przyjętych zasad,
 • regulowanie zobowiązań wobec dostawców mediów,
 • czuwanie nad terminowym regulowaniem należności przez najemcę,
 • prowadzenie windykacji należności,
 • przekazywanie dochodu z nieruchomości właścicielowi wraz z raportem miesięcznym.

  

OBSŁUGA TECHNICZNA: 
 • protokolarne przejęcie gruntu, budynku, budowli i urządzeń z określeniem ich stanu technicznego,
 • prowadzenie karty charakterystki obiektu oraz książki obiektu budowlanego zgodnie z przepisami prawa, odtwarzanie, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji technicznej budynku, instalacji i urządzeń,
 • zapewnienie bezpieczeństwa eksploatacji zgodnie z przepisami prawa,
 • opracowanie procedur awaryjnych i procedur zabezpieczenia technicznego,
 • kontrola stanu technicznego budynku oraz sprawnego funkcjonowania urządzeń i instalacji,
 • zapewnienie i kontrola bieżącej obsługi technicznej budynku, instalacji i urządzeń,
 • prowadzenie ewidencji usterek i awarii,
 • planowanie i organizowanie przeglądów technicznych budynku i instalacji wymaganych przepisami prawa oraz przeglądów urządzeń technicznych zgodnie z dokumentacją serwisową i gwarancyjną,
 • planowanie, organizowanie, przeprowadzanie oraz kontrola wykonania bieżących napraw i konserwacji, remontów, modernizacji budynku, instalacji i urządzeń oraz  odbiór prac i ich rozliczanie,
 • inicjowanie remontów i modernizacji,
 • incowanie wprowadzania uzasadnionych udogodnień,
 • zarządzanie dostępem do obiektu.
newsletter