Oferta_ZARZĄDZANIE NAJMEM LOKALI

Wychodząc naprzeciw właścicielom lokali mieszkalnych i użytkowych przeznaczonych na wynajem Motto sp. z o.o. stworzyło ofertę usługi zarządzania najmem lokalami. Usługa obejmuje całokształ czynności związanych z przygotowaniem i ekspozycją lokalu na rynku, znalezieniem najemcy, sporządzeniem i zawarciem umowy najmu, czuwaniem nad wypełnianiem warunków umownych, obsługą techniczną lokalu w zakresie niezbędnych przeglądów i napraw, a także obsługą rozliczeń właścicieli ze wspólnotą mieszkaniową lub spółdzielnią.


Poniżej przedstawiamy katalog czynności standardowej usługi zarządzania najmem lokali: 

 • przygotowanie lokalu do najmu,
 • sporządzenie umowy najmu w porozumieniu z właścicielem i prawnikiem, 
 • poszukiwanie, weryfikowanie i selekcjonowanie najemców,
 • negocjowanie i zawieranie umów najmu,
 • przekazywanie lokalu w najem protokołem zdawczo-odbiorczym,
 • monitorowanie i egzekwowanie wypełniania warunków umowy najmu przez najemcę,
 • stały kontakt z najemcą,
 • comiesięczne pobieranie od najemcy czynszu i opłat eksploatacyjnych,
 • czuwanie nad terminowym regulowaniem należności przez najemcę,
 • prowadzenie windykacji należności,
 • regulowanie w imieniu właściciela zobowiązań wobec wspólnoty, spółdzielni mieszkaniowej,
 • przekazywanie dochodu z nieruchomości właścicielowi wraz z raportem miesięcznym,
 • realizowanie obowiązków umownych wynajmującego,
 • nadzór nad lokalem i dokonywanie niezbędnych przeglądów technicznych i napraw,
 • bieżący kontakt z administratorem/zarządcą nieruchomości, w której znajduje się wynajmowany lokal,
 • rozliczanie najemcy z kaucji gwarancyjnej i odbiór lokalu po zakończeniu trwania umowy protokołem zdawczo-odbiorczym,
 • organizowanie remontów lokalu na podstawie odrębnego zlecenia właściciela,
 • reprezentowanie właściciela w ramach udzielonego umocowania.
newsletter